6. HRVATSKI KONGRES IZ
NEUROREHABILITACIJE I
RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

6th CROATIAN CONGRESS ON
NEUROREHABILITATION AND
RESTORATION NEUROLOGY
with International Participation

Finalni program

Final program

OSIJEK
06. – 09. svibnja 2018.
May 06 – 09 , 2018.